จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ได้

2. สามารถอธิบายความหมายของฮาร์ดแวร์ได้

3. สามารถอธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ได้

4.  สามารถอธิบายความหมายของผู้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้

5.  สามารถอธิบายถึงการทำงานของระบบของคอมพิวเตอร์ได้

Advertisements
%d bloggers like this: